Pracujemy: Pn - Pt 8:00 - 17:00

[javascript protected email address]

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ AGENCJĘ THINKDIGITAL.PL

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez THINKDIGITAL.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30 – 039), przy ul. Józefitów 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000850395, NIP: 6762582624, REGON: 38652986 (zwaną dalej Agencją), na rzecz Klienta.
 2. Usługi świadczone są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin obowiązuje od 17.08.2023 r.

 

DEFINICJE

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 • Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin świadczenia usług w zakresie wybranej Usługi stanowiący integralną część Umowy;
 • Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, która zleciła Agencji odpłatne świadczenie Usług;
 • Dniach – należy przez to rozumieć dni liczone jako pełne dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00;
 • Usługach – należy przez to rozumieć usługi świadczone przez Agencję w ramach podpisanej Umowy z Agencją.
 • Grupie docelowej – należy przez to rozumieć grupę osób, do których mogą być kierowane reklamy;
 • Kampanii – należy przez to rozumieć strukturę w systemie m.in. Google Ads lub Facebook Ads zawierającą między innymi: reklamy, określoną grupę docelową, ustawienia zarządzania budżetem itd.;
 • Serwisie – należy przez to rozumieć konta w mediach społecznościowych, stronę lub serwis internetowy Klienta.

 

ROZPOCZĘCIE DZIAŁAŃ

 1. Świadczenie Usług następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:
 • podpisania Umowy i akceptacji Regulaminu;
 • dokonania płatności za wybraną Usługę na warunkach określonych w Umowie, niniejszym Regulaminie oraz zgodnie ze specyfikacją Usługi.

 

DOSTĘPY

 1. Dla prawidłowego świadczenia Usług Agencja wymaga uzyskania dostępów do Serwisu Klienta, które zapewnia Klient.
 2. Bez uzyskania wymaganych dostępów lub z powodu braku Strony Docelowej Agencja nie może rozpocząć świadczenia Usług. Wszelkie opóźnienia wynikające z działań lub z braku działań podjętych przez Klienta powodują opóźnienie terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi. W takim wypadku Agencja nie jest traktowana jak strona pozostająca w zwłoce i za okres, w którym z winy Klienta Usługa nie może być świadczona przysługuje Agencji pełne wynagrodzenie.
 3. Odmowa przyznania wymaganych do realizacji Usługi dostępów odbywa się na własne ryzyko Klienta i zwalnia Agencję z wykonywania czynności przewidzianych Umową, do których wykonania konieczny jest dostęp.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługi są świadczone przez pracowników, współpracowników oraz podmioty trzecie, które współpracują z Agencją.
 2. Okresem rozliczeniowym jest pełny miesiąc kalendarzowy.
 3. Limit godzin obejmuje prace przygotowawcze, konsultacje, rozmowy (w tym również telefoniczne, korespondencję e-mail, chaty itp.), spotkania z Klientem dotyczące realizacji przez Agencję Usług oraz prace polegające na wykonywaniu Usług (np. Usługi Google Ads, Facebook Ads, prowadzeniu fanpage). Na żądanie Klienta, Agencja przedstawia raport określający wykonane dla Klienta prace.
 4. Świadczenie usług może nastąpić jedynie w zakresie wynikającym z wybranej Usługi. W przypadku, kiedy zakres usługi wykracza poza zakres wynikający z niej lub przekracza przyjęty limit godzin, Agencja może przedstawić Klientowi ofertę usługi na warunkach ogólnych. W takim wypadku, za te usługi Agencji przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, którego wysokość zostanie wyceniona i przesłana drogą mailową.
 5. Klient ma świadomość, że rozpoczęcie świadczenia Usług przez Agencję nie jest równoznaczne z rozpoczęciem wyświetlania reklam lecz rozpoczęciem czynności przygotowawczych do uruchomienia działań, za które Agencji przysługuje wynagrodzenie zgodnie z Umową.
 6. O przyjętych metodach i sposobach realizacji Usług decyduje Agencja, jednak zobowiązuje się korzystać wyłącznie z takich metod i sposobów, które są legalne, oraz uznane przez Agencję – na podstawie własnych doświadczeń – za bezpieczne. Na prośbę Klienta, Agencja wyjaśnia wszelkie wątpliwości i zapytania odnośnie stosowanych metod i sposobów.
 7. Klient ma świadomość i akceptuje fakt, że świadczenie przez Agencję Usług odbywa się na podstawie zaakceptowanych regulaminów i zasad korzystania z komercyjnych narzędzi, które muszą być przez Agencję przestrzegane. Te zasady to m.in. regulamin Google i Meta, które Klient akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać z chwilą zawarcia Umowy. Klient jest też świadomy, że firmy Google i Meta mają dostęp do danych Klienta i danych jego Kampanii oraz wyraża zgodę na przekazywanie danych tym podmiotom.
 8. Klient zobowiązany jest do stosowania się do przygotowanych przez Agencję wskazówek, zaleceń lub poprawek związanych z realizacją Usług. W przypadku braku możliwości zastosowania się do nich Klient powiadomi o tym Agencję. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za wpływ nieuwzględnienia wskazówek, zaleceń lub poprawek na efekty świadczonej Usługi.
 9. Klient zobowiązany jest informować Agencję o wszelkich przerwach w działaniu Serwisu jak też planowanych przerwach w prowadzeniu Kampanii.
 10. Klient zobowiązany jest do przesłania materiałów (informacji, zdjęć, rolek itp.) przed rozpoczęciem działań, w innym wypadku działania reklamowe będą wstrzymane.
 11. Klient zobowiązany jest do przesłania ustalonych materiałów (informacji, zdjęć, rolek itp.) koniecznych do kontynuowania prowadzenia działań (np. publikowania postów na fanpage) w terminie 3 dni, w innym wypadku działania zostaną wstrzymane, wówczas Agencja nie jest traktowana jako strona pozostająca w zwłoce.
 12. Klient zobowiązany jest przedstawić swój produkt lub usługę, grafiki/zdjęcia, logotypu w dobrej jakości, księgi znaków, używane kolory, czcionki przed rozpoczęciem współpracy z Agencją.
 13. Klient zobowiązany jest do udzielenia informacji na temat dotychczasowych klientów, grupy odbiorców, wizji firmy, konkurencji w celu należytego prowadzenia działań przez Agencję.
 14. Klient ma prawo do zgłoszenia trzech poprawek przygotowanego dzieła w terminie 48 godzin od przedstawienia projektu przez Agencję. Klient zobowiązuje się do zgłoszenia uwag mailowo w formie zbiorczej informacji. Agencja zobowiązuje się do wprowadzenia trzech poprawek na podstawie przedstawionych uwag. Każda kolejna lista poprawek jest dodatkowo płatna.
 15. Wszelkie zmiany w wyglądzie oraz układzie elementów po akceptacji / wdrożeniu projektu / strony internetowej będą dodatkowo płatne według stawki godzinowej Agencji.
 16. Agencja publikuje przygotowane posty wyłącznie po ich akceptacji przez Klienta. W przypadku opóźnienia w akceptacji postu przez Klienta, Agencji przysługuje prawo opóźnienia publikacji o tyle samo dni.
 17. Klient zobowiązany jest na co najmniej 7 dni przed planowanym urlopem uniemożliwiającym kontakt z nim poinformować o tym Agencje oraz wskazać osobę do kontaktu podając jej numeru telefonu i adresu email.
 18. Agencja zobowiązana jest do udzielania informacji zwrotnych na przesłane zapytania Klienta w godzinach 8:00-17:00 od poniedziałku do piątku.
 19. Klient zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Agencję:
 • w ciągu 24 godzin w przypadku krótkiego zapytania niewymagającego weryfikacji,
 • w ciągu 48 godzin w przypadku zapytania wymagającego weryfikacji lub konsultacji z inną osobą,
 • w przypadku wymagającym dłuższej weryfikacji Klient zobowiązany jest poinformować o tym Agencję i przedstawić szacowany termin udzielenia informacji.

 

TERMINY REALIZACJI USŁUG

 1. Świadczenie Usług odbywa się w następujących terminach:
 • do 2 godzin od otrzymania przez Agencję pytania, Klient otrzymuje odpowiedź na pytania związane ze świadczonymi usługami lub informacje, kiedy może spodziewać się odpowiedzi. Prośby o wprowadzenie zmian w kampanii wysłane do godziny 13:00 realizowane są tego samego dnia roboczego, prośby wysłane po godzinie 13:00 realizowane są w kolejnym dniu roboczym do godziny 13:00;
 • do 2 dni od dnia otrzymania przez Agencję pytania, Agencja odpowiada Klientowi na pytania wymagające, np. związane z koniecznością przeprowadzenia analizy,
 • do 5 dni od akceptacji przez Klienta planowanych kosztów oraz przesłania grafik (jeśli są konieczne), Agencja przygotowuje i uruchamia Kampanię Google Ads/Facebook Ads,
 • do 7 dni od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi Google Ads lub Usługi Facebook Ads oraz wpływu środków na budżet reklamowy, Agencja uruchamia Kampanię Google Ads lub/i Facebook Ads.
 • do 5 dnia każdego miesiąca Klient otrzyma od Agencji fakturę za miesiąc poprzedni oraz raport działań.

W szczególnych przypadkach, w porozumieniu z Klientem może zostać sporządzony indywidualny harmonogram, w którym zostaną uwzględnione inne terminy, niż te o których mowa powyżej.

 

REALIZACJA USŁUG W TRYBIE PRZYSPIESZONYM

 1. W razie konieczności podjęcia niezwłocznych działań, na wniosek Klienta Agencja może przystąpić do realizacji Usług w terminach krótszych niż określone w pkt 28. Warunki realizacji Usług będą indywidualnie uzgadniane z Klientem. Za skrócenie terminu realizacji Usług Agencji przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 50% ustalonej stawki całościowej za realizację Usługi.

 

PŁATNOŚCI I WYNAGRODZENIE AGENCJI

 1. Za wykonanie Usługi Agencji przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w Umowie oraz Regulaminie. Wynagrodzenie zostanie powiększone o należy podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
 2. Klient wyraża zgodę na przesłanie faktur w wersji elektronicznej.
 3. Faktura w postaci papierowej jest wystawiana oraz dostarczana za pośrednictwem poczty polskiej tylko na wyraźne życzenie Klienta wyrażone w formie pisemnej przesłane na adres Agencji, za dodatkową opłatą w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień zasilenia rachunku bankowego Agencji kwotą przelewu wynikającą z wystawionej faktury.
 5. W razie opóźnienia w płatności należności na rzecz Agencji, Agencja może wstrzymać się ze świadczeniem Usług na rzecz Klienta do czasu uregulowania tych należności w pełnej wysokości i wówczas Agencja nie jest traktowana jako strona pozostająca w zwłoce w świadczeniu Usług. Za okres wstrzymania się Agencji przysługuje wynagrodzenie.
 6. Agencji przysługuje pełne wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy nawet w przypadku jakichkolwiek opóźnień lub przerw w świadczeniu Usług przez Agencję wskutek okoliczności leżących po stronie Klienta (np. nieprzyznanie Agencji dostępów do kont, brak doładowania konta, nieprzekazanie Agencji materiałów itp.).
 7. W przypadku projektów jednorazowych, Klient jest zobowiązany do zapłaty 50% kwoty wynagrodzenia przed rozpoczęciem współpracy i 50% po zakończeniu działań.
 8. W przypadku świadczenia Usług rozliczanych w okresach miesięcznych, wynagrodzenie za pierwszy miesiąc płatne jest z góry, a za kolejne płatne z dołu.

 

KONTAKT

 1. Do prawidłowej realizować Usługi Agencja może kontaktować się z Klientem telefonicznie, mailowo lub za pomocą wybranego komunikatora. W tym celu, Klient jest zobowiązany do podania:
 • adresu mailowego do osoby upoważnionej do działania w imieniu Klienta;
 • numeru telefonu do osoby upoważnionej do działania w imieniu Klienta.
 1. Klient zapewnia możliwość ciągłego kontaktu ze wskazanymi osobami i ponosi pełną odpowiedzialność za brak możliwości kontaktu oraz związane z tym negatywne skutki dla realizacji Usług.
 2. Klient może zmienić podane dane kontaktowe w każdym czasie, jednak o wskazanej zmianie zobowiązany jest natychmiast powiadomić mailowo Agencję. Do czasu powiadomienia Agencji o zmianie danych kontaktowych wszelka korespondencja kierowana na dotychczas podane dane uważana jest za skutecznie doręczoną.
 3. W przypadku, gdy Umowa lub Regulamin nie określa formy, w jakiej Klient ma przekazywać Agencji jakiekolwiek informacje, przyjmuje się, że chodzi o formę mailową.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ AGENCJI

 1. Klient ma świadomość i akceptuje to, że Usługi należą do świadczeń starannego działania, a nie rezultatu oraz nie zapewniają osiągnięcia określonych rezultatów finansowych, biznesowych czy gospodarczych, jak też określonego wyniku sprzedaży, a także że świadczone Usługi mogą należeć do metod reklamowych podwyższonego ryzyka i nawet przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa efekty działań nie mogą być łatwo przewidywalne.
 2. Klient ma świadomość i akceptuje to, że Usługi świadczone przez Agencję mogą przyczynić się do polepszenia, czy też zwiększenia określonych parametrów wpływających np. na ilość wejść na stronę www czy sprzedaż, jednakże ich osiągnięcie każdorazowo uwarunkowane jest od panujących warunków rynkowych, gospodarczych, ekonomicznych oraz innych, na które Agencja niema wpływu.
 3. Klient ma świadomość i akceptuje to, że jakiekolwiek zmiany w Serwisie lub działania dotyczące Serwisu lub zmiany na Stronie Docelowej (techniczne, dotyczące treści, dostępności towarów/usług lub zmiany terminów Kampanii) podejmowane przez Klienta mogą wpłynąć na prawidłowość świadczenia Usług przez Agencję, w związku z czym Klient zobowiązany jest do uzgadniania i konsultowania z Agencją tego typu zmian przed ich podjęciem.
 4. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za:
 • niezrealizowanie zakładanych przez Klienta rezultatów finansowych (sprzedażowych), biznesowych czy gospodarczych chyba, że jest to wynikiem wyłącznie oczywiście błędnych i zawinionych działań Agencji podejmowanych w wyniku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu lub Umowy przy czym w tym przypadku odpowiedzialność Agencji ogranicza się do rzeczywistej straty Klienta,
 • jakiekolwiek zmiany algorytmiczne wprowadzane przez wyszukiwarkę Google z przyczyn niezależnych od Agencji, które mogą mieć niekorzystny wpływ na widoczność Serwisu w wynikach wyszukiwania Google,
 • nałożone przez Google kary, które nie wynikają bezpośrednio z ignorowania przez Agencję wezwań Klienta do zaprzestania dalszego
  używania konkretnych metod pozyskiwania linków oraz nieautoryzowanych działań podejmowanych przez Agencję. Agencja nie odpowiada w szczególności za kary wynikające z: działań osoby trzeciej lub nieautoryzowanych przez Agencję działań Klienta oraz
  zmian algorytmu uznających bezpieczne metody za karalne. Przez kary rozumie się sztuczne zaniżenie pozycji Serwisu lub konkretnej podstrony przez wyszukiwarkę lub usunięcie całości lub części Serwisu z wyników wyszukiwania,
 • szkody wynikłe z reklamowania nieaktualnych promocji, cen, treści czy nieaktywnych bądź uszkodzonych stron, jeżeli Klient nie powiadomił Agencji o nieaktualności lub nieaktywności tych elementów,
 • rozliczenia Klienta z Google w ramach konta Google Ads oraz z Facebook w ramach konta Facebook Ads, w tym w szczególności za pobranie przez Google lub Meta jakichkolwiek środków Klienta w ramach tego konta,
 • jakiekolwiek opóźnienia w realizacji Usług, które są wynikiem działań niezawinionych przez Agencję, w tym w szczególności będące wynikiem opóźnień po stronie Klienta w przekazaniu dostępów lub jakichkolwiek informacji lub materiałów, do których przekazania jest zobowiązany na podstawie Regulaminu, bądź Umowy, lub wynikające z terminów dokonywania jakichkolwiek płatności – zarówno na rzecz Agencji jak i podmiotów zewnętrznych,
 • działania i zaniechania jakichkolwiek osób trzecich niezatrudnionych lub niedziałających na zlecenie Agencji, w tym także za działania i zaniechania Klienta, jego pracowników i osób działających na jego zlecenie. Jeżeli działania lub zaniechania Klienta lub osób trzecich w jakikolwiek sposób wpłynie na świadczenie przez Agencję usług, Klientowi nie będą z tego tytułu przysługiwać żadne roszczenia ani reklamacje względem Agencji. W przypadku, gdyby usunięcie skutków tych działań lub zaniechań wymagało podjęcia przez Agencję czynności wykraczających poza zakres określonego w Umowie limitu godzin, Klient zobowiązany jest do zapłaty Agencji dodatkowego wynagrodzenia za te czynności.
 1. W każdym wypadku odpowiedzialność Agencji jest ograniczona do wartości 3-krotności średniego wynagrodzenia Agencji określonego w Umowie i obejmuje wyłącznie szkodę w postaci rzeczywistej straty. Średnie
  wynagrodzenie Agencji, to średnie wynagrodzenie wyliczone na podstawie opłaconych przez Klienta faktur z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych – a w przypadku, gdy opłacone zostały faktury za mniej niż trzy okresy rozliczeniowe – z wszystkich okresów rozliczeniowych, za które faktury zostały opłacone.

 

REKLAMACJE

 1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Agencję Usługi Klient może złożyć reklamację.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 • wskazanie Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację;
 • wskazanie nazwy Usługi, której reklamacja dotyczy;
 • przedmiot reklamacji;
 • okoliczności uzasadniające reklamację;
 • wskazanie żądania;
 • jeśli Klient chce, aby korespondencja Agencji w sprawie reklamacji była wysyłana do niego na inny adres e-mail niż wskazany w Umowie – wyraźne żądanie by rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem lub inne informacje związane z reklamacją były przesyłane na inny adres email oraz wskazanie tego adresu.
 1. Reklamacja powinna zostać wysłana mailem na adres Agencji wskazany w Umowie jako adres do kontaktu.
 2. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w 48 Klient zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji.
 3. Z zastrzeżeniem zdania drugiego, reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Agencję. Reklamacja złożona przez Klienta będącego Konsumentem zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Agencję. Okresu uzupełnienia reklamacji przez Klienta nie wlicza się do terminu jej rozpatrzenia.
 4. Rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem lub inne informacje związane z reklamacją będą przesyłane Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Umowie lub na adres wskazany przez Klienta w reklamacji.
 5. Klient może zgłaszać Agencji stwierdzone błędy i uchybienia w terminie do 30 dni od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, w którym wystąpiły te błędy lub uchybienia. Zgłoszenia reklamacyjne kierowane do Agencji po tym terminie nie będą przez Agencję uwzględniane, a Klientowi nie będą z tytułu takich błędów lub uchybień przysługiwać względem Agencji jakiekolwiek roszczenia.

 

POUFNOŚĆ

 1. Wszelkie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, gospodarcze oraz know-how, które będziemy przekazywać Klientowi w związku z realizacją Usług stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Agencji.
 2. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których mowa powyżej, o których powziął wiedzę choćby przypadkowo, wyrażonych w jakiejkolwiek formie, niezależnie od tego, czy ujawnienie tych że informacji – w ocenie Klienta – mogłoby stanowić zagrożenie lub naruszenie interesów Agencji.
 3. Klient nie może, w żadnej formie oraz w jakikolwiek sposób wykorzystywać jakichkolwiek informacji, danych, realizacji, projektów, utworów co do których nie zostały na niego przeniesione prawa autorskie, jak również pomysłów oraz know-how Agencji, w jakiejkolwiek działalności prowadzonej przez Klienta lub podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Klientem, jak również przez jego partnerów handlowych, jego pracowników oraz wszelkich innych podmiotów współpracujących z Klientem.
 4. Niezależnie od powyższych obowiązków Klienta, zarówno Klient jak i Agencja nie będą ujawniać osobom trzecim lub w inny sposób wykorzystywać informacji poufnych dotyczących lub przekazanych przez drugą stronę, bez pisemnej zgody takiej strony. Wyjątek stanowi tu ujawnienie informacji członkom organów nadzorczych danej strony, jej wspólnikom oraz prawnym i finansowym doradcom oraz osobom trzecim współpracującym przy świadczeniu Usług na podstawie Umowy (podwykonawcy) a także osobom trzecim współpracującym z Agencją na podstawie Umów Partnerskich, w minimalnym zakresie w jakim konieczna jest znajomość przez nich tych informacji. W przypadku ujawnienia informacji poufnych takim osobom, strona ujawniająca zobowiązana jest poinformować taką osobę o poufnym charakterze przekazywanych informacji i spowodować skuteczne zobowiązanie się takiej osoby do traktowania takich informacji jako poufnych.
  Informacja, która była w posiadaniu strony przed zawarciem Umowy i nie była przedmiotem zobowiązania do zachowania poufności i jest lub stanie się dostępna publicznie nie z winy strony lub nie jest uzyskiwana przez stronę ze źródeł znanych stronie jako naruszające zobowiązanie do zachowania poufności, nie będzie uważana za informację poufną.
 5. W przypadku, gdy strona jest zobowiązana ujawnić jakiekolwiek informacje poufne stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczeń sądowych i decyzji organów administracji publicznej, strona zobowiązana jest natychmiast powiadomić drugą stronę o zaistnieniu, warunkach i okolicznościach towarzyszących takiemu zobowiązaniu oraz ujawnić tylko te informacje, co do których ujawnienia istnieje obowiązek prawny.
 6. Obowiązki stron, związane z zachowaniem poufności obowiązują w czasie trwania Umowy oraz 2 lat od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia, chyba że w danej Umowie strony postanowią inaczej. Obowiązek zachowają poufności nie dotyczy prawa Agencji do informowania o rozpoczęciu współpracy z Klientem oraz wykorzystania w prezentowanych portfolio nazwy firmy i logo Klienta. W tym zakresie Klient upoważnia Agencję do użycia na zasadzie licencji niewyłącznej jego logo.
 7. W trakcie trwania dowolnej umowy zawartej pomiędzy Agencją i Klientem, oraz przez okres 1 roku po jej zakończeniu lub rozwiązaniu Klient zobowiązuje się powstrzymać od nakłaniania Pracowników i Współpracowników Agencji do zawierania jakichkolwiek umów ze sobą z pominięciem Agencji, chyba że Agencja wyrazi na takie działania pisemną zgodę. W przypadku zawarcia dowolnej umowy wchodzącej w zakres usług Agencji wiążącej Klienta i Pracownika lub Współpracownika Agencji z pominięciem Agencji, Klient zobowiązuje się zapłacić na rzecz Agencji karę umowną w wysokości 50000 zł za każdy przypadek naruszenia. W przypadku, gdyby szkoda Agencji przewyższała zastrzeżoną na ten wypadek karę umowną Agencja może dochodzić odszkodowania przewyższającego tę karę umowną także na zasadach ogólnych.

 

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Agencja jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w szczególności, gdy:
 • Klient opóźnia się w płatności należności na rzecz Agencji powyżej 14 dni;
 • Klient nie przekazał Agencji dostępów, informacji lub materiałów potrzebnych do wykonania Usług;
 • Klient nie dostosował lub wyłączył Serwis;
 • Klient nie współpracuje z Agencją co uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie Usługi, w szczególności ignoruje zalecenia, uwagi lub proponowane zmiany;
 • Klient nie zasilił konta w Google Ads.
 1. Jeżeli zaistnieją przesłanki do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym Agencja będzie uprawniona do jej wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia, nawet jeżeli wcześniej którakolwiek ze stron wypowiedziała Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
 2. W przypadku wypowiedzenia Umowy, do końca jej obowiązywania Agencja będzie świadczyć Usługi, tak jak przez cały okres Umowy i za ten okres również przysługuje jej pełne wynagrodzenie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient zawierając Umowę otrzyma egzemplarz aktualnej wersji Regulaminu.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości odnośnie zakresu obowiązków Stron wynikających z Umowy, wszelkie zmiany w Umowie wymagają co do zasady formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Agencja może zmienić Regulamin w każdym czasie. W takim wypadku, poinformuje Klienta o zmianie poprzez wysłanie wiadomości na adresy email Klienta. Dodatkowo Agencja umieści aktualną wersję Regulaminu na stronie internetowej i wejdzie ona w życie z chwilą jej opublikowania.
 4. Agencja może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy i Regulaminu na rzecz osoby trzeciej bez dodatkowej zgody Klienta, natomiast o takim przeniesieniu każdorazowo powiadomi Klienta.
 5. Jeżeli jakieś postanowienia Regulaminu lub Umowy okażą się nieważne,
  pozostałe postanowienia Regulaminu lub Umowy pozostają w mocy.
 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a Umowy, stosuje się postanowienia Umowy.
 7. W sprawach nieuregulowanych Umową oraz Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
 8. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy lub Regulaminu będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Agencji.
 9. Agencja zastrzega sobie prawo do odmówienia obsługi wybranych podmiotów bez podania przyczyny.
 10. Agencja nie podejmuje współpracy w zakresie prowadzenia fanpage i kampanii z podmiotami nie posiadającymi planu działania marki i strategii. W ofercie Agencji znajduje się dodatkowa usługa stworzenia strategii marketingowej na podstawie której mogą być rozpoczęta działania.