Pracujemy: Pn - Pt 8:00 - 17:00

[javascript protected email address]

Najczęściej
zadawane pytania

Zrozumienie procesu marketingowego jest kluczowe dla sukcesu Twojej marki. Oto najczęściej zadawane pytania, które pomogą Ci lepiej zrozumieć Nasze usługi.

Możemy rozpocząć świadczenie usług po otrzymaniu od Ciebie skanu lub zdjęcia podpisanej umowy. Jednak oryginalna, wydrukowana i podpisana w dwóch egzemplarzach umowa musi zostać dostarczona na Nasz adres.

Świadczenie usług na podstawie umowy rozpocznie się najwcześniej w dniu, w którym klient opłaci w całości wynagrodzenie agencji za pierwszy okres rozliczeniowy na podstawie wysłanej faktury proforma.

Dla prawidłowego świadczenia usług potrzebujemy dostępów do serwisów i kont klienta, które są niezbędne do świadczenia usług. O tym, jakich dostępów wymagamy, poinformujemy Cię w momencie rozpoczęcia współpracy.

Odmowa przyznania wymaganych dostępów odbywa się na własne ryzyko klienta i zwalnia agencję z wykonywania czynności przewidzianych umową, do których wykonania konieczny jest dostęp.

Tak, bez uzyskania wymaganych dostępów  świadczenie usług zostanie opóźnione. Wszelkie opóźnienia wynikające z działań lub z braku działań klienta powodują opóźnienie terminu rozpoczęcia świadczenia usługi.

Usługi są świadczone przez pracowników i współpracowników ThinkDigital.pl, a agencja odpowiada za ich działania jak za własne. Może też zlecić świadczenie usług osobom trzecim, zachowując odpowiedzialność za ich pracę.

Tak, wszystkie działania są raportowane przez zespół specjalistów w Toggl i mogą zostać przedstawione na życzenie klienta. Dodatkowo agencja sporządza miesięczne raporty, które przesyła klientom.

Limit godzin obejmuje nie tylko prace związane z wykonywaniem usług, ale także prace przygotowawcze, konsultacje, rozmowy, i spotkania z klientem. Zazwyczaj przyjęty limit jest wystarczający, ale może być konieczność wykonania dodatkowych prac, za które przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Agencja decyduje o metodach i sposobach realizacji usług, korzystając wyłącznie z legalnych i uznanych za bezpieczne metod. Na prośbę klienta agencja może wyjaśnić wszelkie wątpliwości odnośnie stosowanych metod.

Klient ma prawo do wykonania zgłoszenia trzech poprawek bez dodatkowych opłat. Każda kolejna lista poprawek i wszelkie zmiany w wyglądzie lub układzie elementów po akceptacji będą dodatkowo płatne.

Klient ma pewne obowiązki, takie jak: przesyłanie niezbędnych materiałów, informowanie o przerwach w działaniu, przedstawianie produktu, udzielanie odpowiedzi na zapytania agencji itp. Szczegóły można znaleźć w Regulaminie.

Na pytania związane z prowadzonymi usługami odpowiemy w ciągu 2 godzin od ich otrzymania, podając odpowiedź lub informując, kiedy można się jej spodziewać.

ThinkDigital.pl udziela informacji zwrotnych na przesłane zapytania w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku. W przypadku zapytań poza tymi godzinami, odpowiedź może być opóźniona.

Tak, jeśli prośby o wprowadzenie zmian w kampanii zostaną wysłane do godziny 13:00, zostaną zrealizowane tego samego dnia roboczego. Prośby wysłane po godzinie 13:00 będą zrealizowane w kolejnym dniu roboczym do godziny 13:00.

Tak, możemy zrealizować usługę w krótszych terminach niż standardowe, ale będzie to wymagało dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 50% ustalonej stawki za realizację usługi. Każdorazowo musi to zostać indywidualnie uzgodnione z klientem.

Za dodatkowe usługi klient otrzyma od nas indywidualną wycenę, a prace rozpoczniemy dopiero po zaakceptowaniu kosztów przez klienta i złożeniu przez niego zlecenia wykonania tych prac za określoną wcześniej cenę.

W razie opóźnienia w płatności przysługują Nam odsetki ustawowe. Możemy również wstrzymać się ze świadczeniem usług do czasu uregulowania należności. Po otrzymaniu trzeciej faktury abonamentowej bez uregulowania poprzednich, automatycznie wypowiadamy umowę na świadczenie usług.

W przypadku jednorazowych projektów, płatność jest zaliczkowana w 50% kwoty przed rozpoczęciem współpracy i 50% po zakończeniu działań.

Agencja może kontaktować się z klientem telefonicznie, mailowo lub za pomocą wybranego komunikatora. Kluczowe dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, są wymagane podczas zawierania umowy.

Tak, klient może zmienić podane dane kontaktowe w każdym czasie. Jednak o tej zmianie klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić agencję. Wszelka korespondencja kierowana na dotychczas podane adresy i numery telefonu uważana jest za skutecznie doręczoną do czasu otrzymania powiadomienia o zmianie.

Nie, usługi świadczone przez agencję należą do świadczeń starannego działania, a nie rezultatu. Agencja nie zapewnia osiągnięcia określonych rezultatów finansowych, biznesowych czy gospodarczych.

Agencja nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zakładanych rezultatów, chyba że jest to wynikiem wyłącznie oczywiście błędnych i zawinionych działań agencji. Odpowiedzialność agencji ogranicza się wówczas do rzeczywistej straty klienta.

Nie, klient zobowiązany jest do uzgadniania i konsultowania z agencją wszelkich tego typu zmian przed ich podjęciem. Jakiekolwiek zmiany podejmowane przez klienta mogą wpłynąć na prawidłowość świadczenia usług przez agencję.

Każdorazowo czas trwania umowy i okres wypowiedzenia zawarte są w Umowie. W celu wypowiedzenia umowy, klient musi wysłać stosowne oświadczenie w formie pisemnej na adres agencji. Okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym umowa została wypowiedziana.

Nie, agencja nie podejmuje współpracy w zakresie prowadzenia fanpage i kampanii z podmiotami nie posiadającymi planu działania marki i strategii. W ofercie agencji znajduje się dodatkowa usługa stworzenia strategii marketingowej, na podstawie której mogą być rozpoczęte działania.

O co zapytać agencję marketingową
Najczęstsze pytania agencja marketingowa

Chcesz zapytać o współpracę? Napisz do Nas!

Przyłącz się do grona najbardziej efektywnych firm. Skontaktuj się z Nami i zapytaj o ofertę precyzyjnie dostosowaną do Twoich potrzeb. Inwestując w marketing, umocnisz swoją pozycję na rynku i wyprzedzisz konkurencję o lata świetlne.